Raporty

Raporty roczny 2022

2023-04-20

LIST PREZESA ZARZĄDU

2023-04-20

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022

2023-04-20

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2022

2023-04-20

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

2023-04-20

OCENA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLTREG S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI POLTREG S.A.

2023-04-20

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLTREG S.A. DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA KOMITETU AUDYTU ORAZ WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

2023-04-20

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POLTREG S.A. W SPRAWIE ZGODNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI POLTREG S.A.

2023-04-20

INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI POLTREG S.A. W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI POLTREG S.A. ZA ROK OBROTOWY 2022

Raporty roczny 2021

2022-04-29

LIST PREZESA ZARZĄDU

2022-04-29

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2021

2022-04-29

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2021

2022-04-29

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

2022-04-29

Ocena Rady Nadzorczej Spółki PolTREG S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A.

2022-04-29

Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki PolTREG S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wyboru firmy audytorskiej

2022-04-29

Oświadczenie Zarządu Spółki PolTREG S.A. w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A.

2022-04-29

Informacja Zarządu Spółki PolTREG S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2021

Raport okresowy za 1Q 2023

2023-05-24

Raport finansowy za I kwartał 2023 roku

Raport okresowy za 3Q 2022

2022-11-25

Raport finansowy za III kwartał 2022 roku

Raport okresowy za 1Q 2022

2022-05-27

Raport finansowy za I kwartał 2022 roku

Raport okresowy 1H 2022

2022-08-31

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.

Raporty bieżące – rok 2023

2023-06-07

RB Nr 15/2023 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

2023-06-05

RB Nr 14/2023 Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez Akcjonariusza. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

2023-06-05

RB Nr 13/2023 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu konsorcjum w ramach konkursu Horizon Europe.

2023-05-31

RB Nr 12/2023 Wypowiedzenie umowy z NCBiR na dofinansowanie projektu badawczego 

2023-05-29

RB Nr 11/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. na dzień 26 czerwca 2023 r.

2023-05-16

RB Nr 10/2023 Zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów PolTREG S.A.

2023-04-21

RB Nr 9/2023 Zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości aneksu do umowy o dofinansowanie projektu badawczego.

2023-03-16

RB Nr 8/2023 Zmiana adresu siedziby PolTREG S.A. i adresu strony internetowej.

2023-03-16

RB Nr 7/2023 Zawarcie z Clinmark sp. z o.o. zlecenia na prace przygotowawcze do rozpoczęcia badania klinicznego w projekcie TregVacRMS

2023-03-15

RB Nr 6/2023 Uzupełnienie informacji nt. nowego Członka Zarządu PolTREG S.A.

2023-03-13

RB Nr 5/2023 Powołanie nowego Członka Zarządu PolTREG S.A.

2023-02-13

RB Nr 4/2023 Zawarcie z Clinmark sp. z o.o. zlecenia na przeprowadzenie badania klinicznego w projekcie PreTREG

2023-01-31

RB Nr 3/2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2023-01-16

RB Nr 2/2023 Zawarcie umowy z Agencją Badań Medycznych na realizację i dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego PolTREG S.A.

2023-01-05

RB Nr 1/2023 Zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów PolTREG S.A.

Raporty bieżące – rok 2022

2022-12-27

RB Nr 19/2022 Zawarcie aneksu do umowy na dofinasowanie projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe dla rozwoju metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych”.

2022-12-09

RB Nr 18/2022 Informacja nt. rekomendowania projektu konsorcjum do finansowania w ramach konkursu Horizon Europe.

2022-11-21

RB Nr 17/2022 Informacja nt. rekomendowania przez Agencję Badań Medycznych dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego PolTREG S.A.

2022-11-09

RB Nr 16/2022 Zawarcie umowy dot. nabycia i instalacji infrastruktury laboratorium komercyjnego.

2022-10-24

RB Nr 15/2022  Zawarcie z Clinmark sp. z o.o. umowy ramowej na realizację badań klinicznych oraz zlecenia na przeprowadzenie badania klinicznego w stwardnieniu rozsianym.

2022-08-10

RB Nr 14/2022 Zawarcie umowy o wspólności praw do uzyskania patentu i o wspólności praw z patentu

2022-07-06

RB Nr 13/2022 Zawiadomienie od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów PolTREG

2022-06-24

RB Nr 12/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PolTREG S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

2022-06-24

RB Nr 11/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

2022-06-22

RB nr 10/2022 Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

2022-06-15

RB Nr 9/2022  Informacja nt. pierwszej udanej produkcji komórek CARTREGS

2022-06-07

RB Nr 8/2022 Pozytywna opinia Komitetu Pediatrycznego EMA dla planu badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej

2022-05-24

RB Nr 6/2022 Rekomendacja projektu badawczego do ostatniego etapu ewaluacji w programie Horizon Europe

2022-05-20

RB Nr 5/2-22 Otrzymanie od Europejskiej Agencji Leków pozytywnej porady naukowej w procedurze badawczej preparatu limfocytów T-regulatorowych (Scientific Advice CMC)

2022-05-16

RB Nr 4/2022 Decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu na wynalazek

2022-02-04

RB Nr 3/2022 Zawarcie z NCBiR umowy o dofinansowanie projektu badawczego

2022-01-13

RB Nr 2/2022 Podsumowanie oferty publicznej akcji serii M – aktualizacja informacji

2022-01-10

RB Nr 1/2022  Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

Raporty bieżące – rok 2021

2021-11-16

RB Nr 1/2021 Uzyskanie dostępu do ESPI

2021-11-16

RB Nr 2/2021 Dopuszczenie akcji PolTREG S.A do obrotu na rynku regulowanym GPW

2021-11-16

RB Nr 3/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PolTREG S.A.

2021-11-16

RB Nr 4/2021 Rejestracja w KDPW praw do akcji serii M spółki PolTREG S.A.

2021-11-16

RB Nr 5/2021 Zawarcie umowy z AZTherapies dotyczącej współpracy w zakresie zastosowania komórek CAR-Treg w leczeniu chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym

2021-11-18

RB Nr 6/2021 Podsumowanie oferty publicznej akcji serii M

2021-11-19

RB Nr 7/2021 Wprowadzenie do obrotu giełdowego papierów wartościowych spółki PolTREG S.A.

2021-11-19

RB Nr 8/2021 Zawiadomienia o stanie posiadania akcji PolTREG S.A.

2021-11-23

RB Nr 9/2021 Termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.

2021-12-03

RB nr 10/2021  Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

Załącznik do RB nr 10/2021

2021-12-10

RB nr 11/2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M

2021-12-13

RB_nr 12/2021 Zawiadomienia o stanie posiadania akcji PolTREG S.A.

2021-12-14

RB nr 13/2021 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% progu w ogólnej liczbie głosów w PolTREG S.A.

2021-12-15

RB nr 14/2021 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu PolTREG S.A.

Załącznik do RB nr 14/2021 Tekst jednolity Statutu

2021-12-17

RB nr 15/2021 Rejestracja papierów wartościowych PolTREG S.A. w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A.

2021-12-17

RB nr 16/2021 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii M spółki PolTREG S.A.

2021-12-17

RB nr 17/2021 Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii M spółki PolTREG S.A.

2021-12-21

RB nr 18/2021 Zawarcie umowy na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego dla rozwoju metody Treg

Raporty okresowe

2021-11-26

Raport finansowy za III kwartał 2021 roku

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast