Oświadczenie Zarządu Spółki PolTREG S.A. w sprawie zgodności rocznego sprawozdania
finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A.
My niżej podpisani oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Spółki
PolTREG S.A. za rok obrotowy 2022 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową
oraz wynik finansowy Spółki PolTREG S.A.
Oświadczamy ponadto, iż Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2022 zawiera
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki PolTREG S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń
i ryzyka.
Piotr Trzonkowski
Prezes Zarządu
Kamilla Agnieszka Bok
Członek Zarządu
Mariusz Jabłoński
Członek Zarządu
Paulina Kocenko-Merks
Członek Zarządu