Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Poltreg S.A.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO, POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwany dalej „POLTREG”) informuje o zasadach związanych z przetwarzaniem przez POLTREG danych osobowych w związku z kontaktowaniem się przez Panią/Pana z POLTREG z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się na stronie internetowej POLTREG oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLTREG S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000637215, NIP 9571079577, REGON 361945318, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 466.344,80 złotych pokryty w całości.

W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, a także w sprawach dotyczących przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: office@poltreg.tech lub pisemnie przesyłając pismo na adres: POLTREG S.A., ul. Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk.

 1. Państwa dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numer telefonu kontaktowego, a także inne dane podane dobrowolnie przez Panią/Pana będą przetwarzane przez Administratora w niżej wymienionych celach:
 2. w celu skontaktowania się z Państwem, w tym udzielenia informacji oraz odpowiedzi na zadane przez Państwo pytania – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO;
 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków (tj. obrony przed ewentualnymi roszczeniami kierowanymi do Administratora lub celem dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń) – podstawą prawną przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:
 5. podmiotom uprawnionym do skontaktowania się z Państwem, w tym udzielenia informacji i odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania,
 6. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania;
 7. podmiotom, z pomocą których Administrator utrzymuje infrastrukturę IT.

Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz podwykonawcy usług Administratora, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych;

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem, w tym udzielenia informacji i odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania będą przetwarzane w tym celu do czasu zgłoszenia przez Państwo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) będą przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora oraz przeciwko Administratorowi związanych z utrzymywaniem z Państwem kontaktu i udzieleniem informacji oraz odpowiedzi na zadane pytania.

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzicie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy RODO;
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego jest niezbędne, aby Administrator mógł skontaktować się z Państwem i udzielić Państwu informacji oraz odpowiedzi na zadane pytania.

Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne;

 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
 2. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.