Ocena Rady Nadzorczej Spółki PolTREG S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu
z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A.
Rada Nadzorcza Spółki PolTREG S.A. mając na względzie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za wnoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) rozpatrzyła i dokonała oceny:
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2022,
sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2022.
Po analizie wymienionych dokumentów oraz uwzględnieniu sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego
sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2022, Rada Nadzorcza oświadcza, że:
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2022 oraz
sprawozdanie finansowe Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2022
zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodnie
z przepisami prawa, jak również zawierają kompletny, rzetelny i porównywalny obraz sytuacji operacyjnej
i finansowej Spółki PolTREG S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2022 zostało sporządzone
we wszystkich swoich istotnych aspektach na podstawie danych finansowych zawartych w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy 2022.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A. zawiera kompletny opis wszystkich istotnych zdarzeń
mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów,
jak również opis istotnych ryzyk i zagrożeń.
Marcin Jerzy Mierzwiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Oktawian Zbigniew Jaworek
Członek Rady Nadzorczej
Marcin Andrzej Molo
Członek Rady Nadzorczej
Artur Janusz Osuchowski
Członek Rady Nadzorczej
Jacek Antoni Gdański
Członek Rady Nadzorczej