Rada Naukowa

Prof. dr hab. n.med. Camillo Ricordi PL

Profesor i dyrektor Instytutu Badań nad Cukrzycą oraz Centrum Transplantacji Komórkowych na Uniwersytecie w Miami na Florydzie. Jest wynalazcą metody izolacji komórek produkujących insulinę z trzustki, co doprowadziło do udanego przeszczepu w celu odwrócenia cukrzycy. Procedura ta jest obecnie stosowana na całym świecie. Zainteresowania badawcze Ricordi'ego obejmują odwrócenie autoimmunologii, tolerancję przeszczepów, modulację stanu zapalnego i medycynę regeneracyjną w celu zapobiegania chorobom i przedłużenia zdrowego życia (Healthspan). W 2020 roku kierował międzynarodowym zespołem, który z powodzeniem zakończył pierwsze zatwierdzone przez FDA kontrolowane badanie leczenia najcięższych przypadków COVID-19 za pomocą infuzji komórek macierzystych. Bezprecedensowe wyniki pozwoliły na 100% przeżycie pacjenta w ciągu jednego miesiąca u osób leczonych, które miały mniej niż 85 lat, w porównaniu do 42% przeżycia w grupie kontrolnej. Ricordi i jego współpracownicy uruchomili niedawno program www.fit4pandemic.com, aby pomóc ogółowi społeczeństwa w zapobieganiu postępowi choroby w najcięższych postaciach chorób wirusowych, autoimmunologicznych i związanych z wiekiem, aby przedłużyć zdrowe życie (Healthspan). Otrzymał ponad 100 wyróżnień i nagród, w tym World Prize in Surgery (Genewa, CH) oraz Outstanding Scientific Achievement Award (American Diabetes Association). Został pasowany na rycerza przez prezydenta Włoch, włączony do Narodowej Akademii Wynalazców USA i powołany do Najwyższej Rady Zdrowia Włoch. Ricordi jest autorem ponad 1150 publikacji naukowych, które były cytowane ponad 45 700 razy. Jego H-index wynosi 102, a jako wynalazca został nagrodzony 27 patentami.

Artur Bossowski PL

Kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) od października 2009 roku. Od 2011 roku jest profesorem belwederskim nadanym przez Prezydenta RP, a od 2019 roku profesorem zwyczajnym zatwierdzonym przez Senat UMB. Jest specjalistą z zakresu pediatrii, endokrynologii, diabetologii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej, ukończył także specjalizację z kardiologii dziecięcej. Pełni funkcję wice-przewodniczącego Rady Klinicystów oraz członka Komisji do spraw kształcenia podyplomowego przy UDSK w Białymstoku. Jest wykładowcą i członkiem prezydium Komitetu Rozwoju Człowieka PAN w sekcji wieku rozwojowego. Pełni również funkcję konsultanta wojewódzkiego z endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Jest także kierownikiem specjalizacji trzech pediatrów oraz 8 specjalistów z endokrynologii i diabetologii dziecięcej. W latach 2009-2017 był członkiem (dwie kadencje) zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Z ramienia towarzystwa pełnił funkcję koordynatora ds. wieloośrodkowych badań klinicznych w zakresie endokrynologii i diabetologii dziecięcej w kraju (prowadzi współpracę w zakresie badań immunogenetycznych w wybranych endokrynopatiach u dzieci oraz w ramach projektu Strategmed-Terapia komórkowa cukrzycy typ 1 w oparciu o namnażanie sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- oraz przeciwciało anty-CD20-badanie randomizowane), a także współpracy naukowej z ośrodkami europejskimi (uczestniczy w projekcie europejskim dotyczącym identyfikacji mutacji w receptorze IGF-1 u pacjentów niskorosłych oraz zaburzeniach funkcji tarczycy u noworodków i niemowląt matek z chorobami autoimmunizacyjnymi tarczycy). Uczestniczy w kształceniu podyplomowym (kursy i staże kierunkowe) organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (CMKP) w zakresie pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Wykłada na kursach wstępnych i atestacyjnych w Centrum Zdrowia Dziecka (IP CZD) w Warszawie w ramach CMKP w zakresie endokrynologii dziecięcej, a w UDSK w Białymstoku z pediatrii. Od wielu lat profesor wizytujący Queen Mary University of London, Royal London Hospital, UK oraz profesor wizytujący FIRS Laboratories RSR w Cardiff, UK. Zainicjował cykl podlaskich pediatrycznych warsztatów endokrynologiczno-diabetologicznych skierowanych do lekarzy rodzinnych, pediatrów, internistów, diabetologów oraz endokrynologów z województwa podlaskiego, Od 2009 roku pozostaje aktywnym członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Hormonem Wzrostu przy Centrum Zdrowia Dziecka (IP CZD) w Warszawie. W 2017 roku otrzymał nagrodę TOP IF za 2016 rok Rektora UMB. W 2018 rok wykrył w tkankach pooperacyjnych tarczycy u dzieci ekspresję transportera cynkowego ZnT8 w obrębie komórek pęcherzykowych tarczycy i komórek C w oparciu o metody WB, IF oraz RT-PCR- jako nowy autoantygen. W latach 2001-2018 został dziesięciokrotnie wyróżniony i trzykrotnie nagrodzony nagrodą im. Tomasza Romera przez Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcych za najlepsze prace z zakresu endokrynologii dziecięcej publikowane w recenzowanych pismach światowych (Pediatrics, Journal Endocrinological Investigation, Autoimmunity, Hormone Research). W latach 2001-2018 został wielokrotnie wyróżniony za osiągnięcia naukowe zespołowymi nagrodami I, II i III stopnia Jego Magnificencji Rektora UMB. W 2006 roku otrzymał Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia za cykl 6 prac z zakresu czynników patogenetycznych w wybranych endokrynopatiach u dzieci, młodzieży i dorosłych w aspekcie zaburzeń immunologiczno-metabolicznych. Od stycznia 2019 r koordynator ogólnopolskiego programu przesiewowego wczesnego wykrywania cukrzycy typ 1 w rodzinach obciążonych tym schorzeniem. Koordynator projektu w ramach Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego „Oceny przeciwciał p/tarczycowych u noworodków i niemowląt matek z chorobami autoimmunizacyjnymi tarczycy w ciąży”. Współpraca z FIRS RSR Lab. Cardiff, UK. W 2020 roku wygrał konkurs KIDS na najlepszy w Polsce projekt dotyczący telemetrii u dzieci z zaburzeniami rytmu serca. Udział w projektach: • Strategmed- „Terapia komórkowa cukrzycy typ 1 w oparciu o namnażanie sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127- oraz przeciwciało anty-CD20-badanie randomizowane” we współpracy z Zakładem Immunologii Klinicznej oraz Kliniką Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii UM w Gdańsku • W latach 2003-2005 kierownik projektu badawczego KBN nr 3PO5E00525 p.t.: „Ocena wybranych subpopulacji limfocytów, cytokin wewnątrzkomórkowych, cząsteczek adhezji i kostymulacji oraz wybranych epitopów ludzkiej tyreoperoksydazy w materiale tkankowym u dzieci i młodzieży ze schorzeniami tarczycy wieku rozwojowego”. • W latach 2010-14 współrealizator projektu badawczego nr N N407 14463, finansowanego przez MNiSzW pt:’’Wpływ leczenia biologicznego na wybrane biochemiczne i ultrasonograficzne markery przedklinicznej fazy procesu miażdżycowego u dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów”, natomiast w latach 2011 –2014 kierownik projektu zatwierdzonego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) (nr N N407 216640) pt.: „Analiza apoptozy, liczby i funkcji komórek T regulatorowych w patogenezie schorzeń autoimmunizacyjnych tarczycy wieku rozwojowego. • Z ramienia PTEiDD koordynator tworzenia standardów w tyreologii wieku rozwojowego. W październiku 2010 był głównym organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Kardiologów Dziecięcych w Białowieży. W 2013 roku redaktor naczelny podręcznika „Tyreologia wieku rozwojowego” wydawnictwa Medical Tribune Polska. Współuczestniczył w tworzeniu podręcznika do specjalizacji z endokrynologii dziecięcej wydawnictwa PZWL 2018, gdzie byłem redaktorem naukowym rozdziału 5 poświęconego chorobom tarczycy u dzieci. Z kolei w podręczniku „Diabetologia wieku rozwojowego”, pod redakcją Małgorzaty Myśliwiec, wydawnictwa PZWL 2018, byłem współautorem rozdziałów o występowaniu najczęstszych endokrynopatii z cukrzycą typu 1 u dzieci. W 2019 roku wraz z profesorem Andrzejem Lewińskim współtworzył rozdziały w Podręczniku Pediatrii wydawnictwa Medycyna Praktyczna dotyczące zapaleń tarczycy i oporności przysadkowej na hormony tarczycy u dzieci. Jest gościnnym redaktorem dwóch prestiżowych czasopism Genes (IF-4) oraz IJMS (IF- 5,9) specjalnego wydania Thyroid Diseases and Thyroid Cancer. Dorobek naukowy obejmuje łącznie 177 publikacji, w tym 13 rozdziały w książkach oraz 441 komunikaty zjazdowe. 97 prac oryginalnych zostało opublikowanych w czasopismach indeksowanych wskaźnikiem „Impact Factor”, wynoszącym sumarycznie 225 punktów. Łączna punktacja według MNiSzW wynosi
Kierownik Kliniki Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2017 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Obroniła pracę doktorską na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pt. „Cukrzyca typu 1 w populacji pediatrycznej – jej następstwa, choroby towarzyszące oraz aspekty epidemiologiczno-społeczne”. Specjalista w dziedzinie Gastroenterologii Dziecięcej oraz Pediatrii. Odbyła liczne staże naukowe oraz kursy w krajowych i zagranicznych prestiżowych ośrodkach uniwersyteckich, m.in.: ISPAD Physician Research School, Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School, Boston (USA), University of Miami Miller School of Medicine (USA), Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen (Niemcy), Salamanca, University of Salamanca (Hiszpania), Leicester, Leicester Royal Infirmary (Wlk. Brytania). Autorka 43 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz 4 rozdziałów w książce (IF: 84,6; Indeks Hirsha: 9 (Scopus)) o tematyce związanej z diabetologią i gastroenterologią dziecięcą. Wykładowca na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych o tematyce związanej z diabetologią i gastroenterologią dziecięcą. W latach 2014-2016 była kierownikiem projektu grantu MNiSW „Iuventus Puls” (IP2012 007672): „Ocena częstości zakażenia Helicobacter pylori u dzieci z cukrzycą typu 1”. Dodatkowa działalność naukowa: 2018-2020        Recenzent publikacji dla czasopism: International Journal of Chronic Diseases, Polish Achieves of Internal Medicine, Pediatric Diabetes 2015- 2018        Opiekun pomocniczy Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Diabetologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 2016-2019        Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej lek. Katarzyny Górowskiej-Kowolik – obrona na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z wyróżnieniem w 2019 roku 2015-2017        Promotor pomocniczy rozprawy doktorskiej lek. Agnieszki Szymlak - obrona na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Członkostwa w organizacjach i towarzystwach naukowych: od 2017             Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci od 2010             International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes ISPAD - (od 2016 członek JENIOUS, grupy młodych naukowców należących do ISPAD; od 2021 – JENIOUS Leader) Polskie Towarzystwo Pediatryczne Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Dr hab. n.med. Kamil Chwojnicki PL

Prodziekan Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Adiunkt w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w chorobach neurologicznych. Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2001-2002 był stypendystą programu Socrates-Erasmus na Uniwersytecie Claude Bernard w Lyonie Po powrocie do Gdańska został pracownikiem Kliniki Neurologii Dorosłych. W 2008 zdobył tytuł doktora nauk medycznych, obronił pracę doktorską pt. „Ocena jakości prewencji wtórnej po udarze niedokrwiennym mózgu w reprezentatywnej próbie mieszkańców Gdyni”. W 2018 roku został doktorem habilitowanym. Uczestnik licznych stypendiów zagranicznych i szkoleń, zwłaszcza w tematyce leczenia i prewencji udaru niedokrwiennego mózgu. Jestem współautorem około 100 publikacji naukowych, doniesień zjazdowych i rozdziałów w podręcznikach. Współpracował także m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego realizując programy poprawy monitorowania i prewencji udaru mózgu w regionie. Był wykładowcą na kursach dla neurologów, lekarzy rodzinnych oraz anestezjologów.

Prof. dr. hab. n.med. Przemysława Jarosz-Chobot PL

Kierownik Katedry Pediatrii, Kliniki Diabetologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 2010 – 2019 konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologia oraz od 2019 roku konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologia i diabetologia dziecięca dla woj. Śląskiego. Od 2016 roku Członek Zespołu Zadaniowego Polskiej Akademii Nauk PAN ds. oceny epidemiologii cukrzycy w Polsce i jakości statystyki publicznej. Jest od 2019 roku Członkiem Polskiej Akademii Nauk, w Komitecie Rozwoju Człowieka. Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbyła liczne staże naukowe oraz kursy w krajowych i zagranicznych prestiżowych ośrodkach diabetologicznych, m.in. Erasmus University of Rotterdam (Holandia), WHO Epidemiological Course Cambridge (Wielka Brytania), Wright University, Dayton (USA). Pracuje w wielu krajowych i międzynarodowych zespołach naukowych (m.in. EUCADET - European Children and Adolescent Diabetes and Endocrine Trials network, Hvidøre Study Group). Była i jest wykonawcą wielu krajowych i międzynarodowych grantów naukowych (m.in. NCBiR STRATEGMED TREGS, EURODIAB, EUBIROD, INTERPRET, INNODIA). Programy naukowe krajowe: 1999-2002         KBN 4PO5EO73/8 Wybrane markery genetyczne u dzieci z cukrzycą typu 1 i członków ich rodzin w populacji Górnego Śląska (główny wykonawca) 2000-2001         Fundacji Batorego 18399/99/WB/W "Diabetologia i Endokrynologia wieku rozwojowego w Internecie (kierownik projektu) 2004-2004         PB2/KBN/040/P04/08 międzyuczelniany (Instytut Onkologii, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, ŚAM), Zastosowanie metod nowoczesnej genomiki funkcjonalnej do rozwiązywania istotnych problemów z zakresu biotechnologii i medycyny (główny wykonawca) 2005-2008         Ogólnopolski program fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOSP) –Ocena terapii pompami insulinowymi najmłodszych dzieci z cukrzycą (główny wykonawca) 2005-2008         KBN 3 T11F010 „Metody bioinformatyczne dla identyfikacji genetycznych i środowiskowych czynników ryzyka najważniejszych chorób autoimmunologicznych gruczołów wydzielania wewnętrznego” (główny wykonawca) 2008-2010         KBN 407 022535 Populacyjna zmienność genu glukokinazy (GCK) w patogenezie i przebiegu klinicznym cukrzycy (główny wykonawca) 2008-2010         KBN-6-347/08: Ocena roli wybranych czynników genetycznych oraz funkcji śródbłonka w rozwoju nadciśnienia tętniczego u dzieci z cukrzycą typu (kierownik projektu) 2010-2013         KBNN519 579938 Nowe metody bioinformatyczne dla badania chorób genetycznych o złożonym typie dziedziczenia (główny wykonawca)                           UM Łódź 2014-2015         IP2010 004770 Problemy psychiatryczne u pacjentów pediatrycznych z cukrzycą typu 1 – wpływ na efekty leczenia, kontrolę metaboliczną i jakość życia UM Łódź 2015-2016         Wpływ polimorfizmu genu FTO na efekty psychoterapii typu empowerment u nastoletnich dziewcząt z cukrzycą typu 1 (główny wykonawca), UM Białystok 2015- 2018        NCBiR STRATEGMED TREGS Terapia komórkowa w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe, konsorcjum SUM w Katowicach, UM w Łodzi, UM Białymstoku i UM w (główny wykonawca Programy naukowe międzynarodowe (główny badacz; wybrane): 1999- nadal       EURODIAB - Epidemiology of Type 1 Diabetes Mellitus in Europe (grant EU 1989-1998) 2002- 2019        TRIGR - Trial to Reduce IDDM in the Genetically At Risk (koordynator regionalny, grant NIH) 2003, 2005        PedPumpStudy PPSG European Pediatric Pump Survey, Round 2 i 3 2003-2008         EUCID– EU - European Core Indicators in Diabetes (grant EU) 2008-2011         EUBIROD-EU - European Best Indicators through Regional Outcomes Diabetes (grant EU) 2009-2011         OCAPI - European post-marketing observational prospective cohort study of children with type 1 diabetes treated with Apidra (koordynator krajowy) 2009-2011         INTERPRET - International Report on Routine Practice of Sensor-enabled Pump Therapy 2009- nadal       The Hvidøre Study Group on Childhood Diabetes 2015- nadal       INNODIA Translational approaches to disease modifying therapy of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) (grant EU)
  • -2020       Medtronic “ Usefulness evaluation of CGMS in analyzing and preveting   hyper hypoglycemia fluction cardic surgery patients at perioperative perios treated in Cardic Surgery Intensive Care Unit”
2018- nadal       Janssen- Cilag „ Randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, prowadzone w grupach równoległych kontrolowane placebo badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kanagliflozyny u dzieci i młodzieży z cukrzyca typu 2” 2020- nadal       INNODIA HARVEST Translational approaches to disease modifying  therapy of type 1 diabetes -HARVESTing THE FRUITS OF INNODIA   2020                  Ceryfikat GCP “ Essential Good Clinical Practoce” Brookwood International Academy   Publikacje: https://orcid.org/0000-0002-1120-0994 Wg wykazu biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego łączna liczba pełnotekstowych prac: 639 o punktacji IF: 217.718 i MNiSW: 4867. 000 oraz autorstwo 60 rozdziałów oraz 6 opracowań książkowych (wykaz ŚUM od 1998 roku).

103 prac było cytowanych w 1486 publikacjach, indeks Hirscha: 18 odpowiednio baza Web of Science Core Collection i Scopus.

Współautor opublikowanych międzynarodowych i krajowych wytycznych

-    ISPAD Consensus Guidelines 2000, 2009, 2014 i 2018 ich polskiego wydania (Medycyna Praktyczna – Pediatria 2001, 2010, 2015) oraz IDF 2012
  • Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę PTD, corocznie publikowanych (2005- nadal)”
  • Standardów leczenia pompami insulinowymi u dzieci, wspólnego stanowiska: ADA (American Diabetes Association), EASD (European Association for the Study of Dia betes), ESPE (European Society of Pediatrics Endocrinology), ISPAD (International Society for Pediatric & Adolescent Diabetes) i LWPES (Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society – Diabetes Care 2007;30,6,1653-1662).
   

Prof. dr hab. n.med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska PL

Kierownik II Kliniki Neurologicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Główne zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą neuroimmunologii, szczególnie interakcji układu immunologicznego i nerwowego, chorób zapalnych (stwardnienie rozsiane, autoimmunologiczne zapalenia mózgu, zespoły paraneoplastyczne) oraz udziału reakcji zapalnej w patogenezie chorób układu nerwowego (chorób neurozwyrodnieniowych i padaczki). Ostatnio prowadziła badania dotyczące poszukiwania biomarkerów białkowych w padaczce. Prowadzi zarówno badania podstawowe oraz kliniczne we współpracy z Katedrą i Kliniką Farmakologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od ponad 10 lat uczestniczy w badaniach klinicznych komercyjnych i akademickich jako wykonawca i jako główny wykonawca, dotyczących padaczki, stwardnienia rozsianego oraz udaru mózgu. Obecnie koordynuje w Polsce niekomercyjne badanie kliniczne PRECIOUS: Zapobieganie powikłaniom w celu poprawy rokowania u pacjentów w podeszłym wieku z ostrym udarem mózgu. finansowane w ramach programu HORYZONT 2020.

Prof. dr hab. Med. Natalia Marek-Trzonkowska

Jako stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie Chicago, gdzie zajmowała się izolacją ludzkich wysp trzustkowych oraz opracowaniem nowej metody immunologicznej ochrony przeszczepianych wysp poprzez ich opłaszczanie żywymi komórkami Treg. Laureatka krajowych i międzynarodowych nagród, m.in. dwóch Nagród Naukowych za badania nad klinicznym zastosowanie komórek T regulatorowych przyznanych przez European Federation of Immunological Societies (EFIS;Wiedeń oraz Glasgow), Nagrody Polish- American Medical Society (PAMS; Chicago), Young Investigator Award przyznanej przez International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD; Istambuł), dwóch nagród naukowych przyznanych przez The International Pancreas and Islet Transplant Association (IPITA, Praga) oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. Utrzymuje międzynarodową współpracę z ośrodkami w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Turcji, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Współtwórczyni opatentowanej metody TREG.

Prof. dr hab. n.med. Wojciech Młynarski PL

Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest specjalistą pediatrą, onkologiem i hematologiem dziecięcym oraz endokrynologiem i diabetologiem dziecięcym. Poza pracą naukową jego głównym zainteresowaniem klinicznym jest racjonalne postępowania w stanach zagrożenia życia w pediatrii oraz diagnostyka molekularna i leczenie w chorobach rzadkich u dzieci. Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: biologia molekularna) oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (lekarz medycyny). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 r., a stopień doktora habilitowanego w roku 2004. W 2007 otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego tytuł Profesora, po czym objął kierownictwo Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2002-2004 odbył staż naukowy podoktorski w Department of Genetics and Epidemiology, Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School w Bostonie. W latach 2004-2008 odbywał kolejne staże naukowe w USA jako visiting researcher afiliowany przez Harvard Medical School. Od roku 2019 jest liderem projektu TEAM-NET finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej mającego na celu stworzenie nowatorskiej metody diagnostycznej i terapeutycznej w neutropenii wrodzonej z zastosowaniem technologii CRISP-CAS9. Od roku 2020 jest liderem projektu CALL-POL finansowanego przez Agencję Badań Medycznych, który ma na celu indywidualizację leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci poprzez nowoczesną diagnostykę molekularną i terapię celowaną. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą, między innymi był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes, obecnie jest członkiem Zarządu oraz skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Jest również członkiem Rady Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne oraz Zespołu ds. Chorób Rzadkich Ministerstwa Zdrowia. Jest autorem lub współautorem ponad 350 publikacji naukowych (punktacja MNiSW >7000, IF >1000, HI33), między innymi w takich czasopismach jak New England Journal of Medicine, Nature Communication, Nature Chemical Biology, Nature Clinical Practice Neurology, Lancet Heamatology, Blood, Leukemia, Haematologica, Diabetes, Diabetes Care, Diabetologia czy Clinical Cancer Research.

Prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec

Specjalista pediatrii, endokrynologii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Wiceprzewodnicząca Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, członkini Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Komisji Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Aktywnie uczestniczy na szczeblu ministerialnym w poprawie organizacji diagnostyki i leczenia chorób diabetologicznych i endokrynologicznych. Miała bezpośredni udział w uzyskaniu refundacji leczenia osobistymi pompami insulinowymi u dzieci i osób dorosłych chorych na cukrzycę typu 1 do 26 roku życia oraz refundacji elektrod do systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM) i do systemu monitorowania glikemii poprzez skanowanie (FGM). Jest członkiem Ekspertów przy Ministrze Zdrowia w dziedzinie leczenia cukrzycy do realizacji zadań w ramach projektu Map Potrzeb Zdrowotnych. Bezpośrednio uczestniczyła także w tworzeniu i powołaniu nowego stanowiska – edukatora ds. diabetologii – który został wpisany do Taryfikatora Kwalifikacyjnego Stanowisk Medycznych. Za całokształt pracy została uhonorowana Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Laureatka Nagrody Hipokrates Pomorza oraz Honorowej Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2019”. W Plebiscycie Kobiet Medycyny 2017 została jedną z pięciu laureatek Kobiet Medycyny 2017. 0d 5 lat znajduje się na „Liście Stu” najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie oraz najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia. Współtwórczyni nowatorskiej terapii cukrzycy typu 1 komórkami T regulatorowymi u dzieci (TREG).

Dr hab. n.med. Agnieszka Szadkowska PL

Adiunkt w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ordynator Oddziału Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii, Ośrodek Pediatryczny Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi. Specjalista pediatra, diabetolog, nefrolog, endokrynolog i diabetolog dziecięcy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD). Od 2016 sekretarz Zarządu Głównego PTD, Członek Zarządu Sekcji Pediatrycznej PTD, w latach 2008-2012 przewodnicząca Zarządu PTD. Należy również do: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologów i Diabetologów Dziecięcych (od 2017 członek Zarządu), European Association for the Study of Diabetes, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Jest również członkiem Zespołu ds. Zaleceń klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jest autorką 182 publikacji oryginalnych, poglądowych, rozdziałów w podręcznikach i monografiach oraz 275 doniesień zjazdowych. Kierownik kursów specjalizacyjnych, kursów dla edukatorów. Fundator – założyciel Fundacji „Diabeciaki”.

Dr n. med. Robert Bonek

Specjalista neurolog, ordynator Oddziału Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Od początku kariery zawodowej zajmuje się problematyką stwardnienia rozsianego, a od kilkunastu lat zaburzeniami autoimmunologicznymi układu nerwowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Neurologii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Od niemal 20 lat uczestniczy w badaniach klinicznych, zarówno komercyjnych jak i akademickich w zakresie stwardnienia rozsianego, miastenii oraz przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej. Początkowo jako wykonawca, następnie główny wykonawca, a także jako koordynator krajowy oraz regionalny (Europa Środkowa). Odbył staż w Klinice Neurologii i Centrum Stwardnienia Rozsianego IRCCS Ospendale San Rafaele w Mediolanie. Laureat nagród: Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w konkursie im. prof. Zbigniewa Religi; Fundacji im. Hanki Bożyk; Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast