W dniu 7 listopada Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący zawiadomienia o podejrzeniu bezprawnego ujawnienia i wykorzystania informacji poufnych w obrocie akcjami PolTREG S.A.

W niniejszym zawiadomieniu czytamy, że 27 października 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o złożeniu 2 października 2023 roku, do organów ścigania, zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw bezprawnego ujawnienia informacji poufnych dotyczących składanych zleceń kupna akcji dwóch spółek, w tym Poltreg SA oraz wykorzystania tych informacji w związku z przeprowadzonymi transakcjami.

KNF wskazuje, że bezprawne wykorzystanie informacji poufnych w obrocie akcjami obu spółek w połączeniu z niewielką płynnością na rynku, umożliwiły osobom zaangażowanym w opisane działania realizację wysokich zysków z inwestycji w akcje Spółek. Zlecenia giełdowe, składane przez osoby objęte zawiadomieniem, wpisywały się w schemat, tzw. „front-running”.

Dla zobrazowania na czym polega tzw. front-running KNF wskazuje, że: „Przykładowym wykorzystaniem mechanizmu front-running jest sytuacja, w której Podmiot A bezprawnie uzyskał informację o planowanym przez Podmiot B zleceniu nabycia akcji X oraz o nietypowych parametrach tego zlecenia (wysokim wolumenie oraz cenie odbiegającej od aktualnej ceny rynkowej). Po bezprawnym uzyskaniu informacji o zleceniu Podmiotu B lecz jeszcze przed jego zrealizowaniem, Podmiot A nabywa akcje X na własny rachunek. Następnie, po złożeniu przez Pomiot B zlecenia nabycia akcji X, w momencie gdy transakcje zakupu przez Podmiot B są bliskie finalizacji, Podmiot A sprzedaje akcje X, osiągając w ten sposób znaczny zysk”.

Z powyższych opisów możemy wnioskować, że powyższy proceder nie miał związku z organami i pracownikami Spółki, a dotyczyć mógł np. osoby/brokera przyjmującego zlecenia giełdowe. Równocześnie chcielibyśmy jednoznacznie podkreślić, że według najlepszej wiedzy Zarządu żadna osoba pełniąca funkcje w organach Spółki nie ma związku z opisywanym procederem. PolTREG S.A. zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dokłada należytej staranności w celu zapewniania w ramach swojej organizacji prawidłowej ochrony wszelkich informacji poufnych jakie mogą powstać w związku z notowaniem akcji Spółki na GPW.

Pragniemy również poinformować, że Spółka powzięła informację o ww. procederze bezpośrednio z komunikatu KNF i nie zna treści zawiadomienia do organów ścigania, a do Spółki nie trafiło w tym przedmiocie żadne zawiadomienie z jakichkolwiek organów.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Spółki przeanalizuje możliwe kroki prawne w celu ewentualnego dochodzenia ochrony dobrego imienia Spółki.

Z poważaniem,

Zarząd PolTREG S.A.

Pobierz oświadczenie