Inwestorzy

Witamy na stronie relacji inwestorskich
PolTREG S.A. skierowanej do wszystkich
uczestników rynku kapitałowego.


Raporty

22.11.2023

Raport finansowy za III kwartał 2023 roku

20.04.2023

List Prezesa Zarządu

20.04.2023

Sprawozdanie finansowe rok 2022

20.04.2023

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok 2022

20.04.2023

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 r.

20.04.2023

Ocena rady nadzorczej Spółki PolTREG S.A. dotycząca sprawozdania zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A.

20.04.2023

Oświadczenie rady nadzorczej Spółki PolTREG S.A. dotyczące funkcjonowania komitetu audytu oraz wyboru firmy audytorskiej

20.04.2023

Oświadczenie zarządu Spółki PolTREG S.A. w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A.

20.04.2023

Informacja zarządu Spółki PolTREG S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2022

29.04.2022

List prezesa zarządu

29.04.2022

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

29.04.2022

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki za rok 2021

29.04.2022

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2021 r.

29.04.2022

Ocena Rady Nadzorczej Spółki PolTREG S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A.

29.04.2022

Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki PolTREG S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wyboru firmy audytorskiej

29.04.2022

Oświadczenie Zarządu Spółki PolTREG S.A. w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PolTREG S.A.

29.04.2022

Informacja Zarządu Spółki PolTREG S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki PolTREG S.A. za rok obrotowy 2021

07.09.2023

Raport finansowy za I półrocze 2023 roku

24.05.2023

Raport finansowy za I kwartał 2023 roku

25.11.2022

Raport finansowy za III kwartał 2022 roku

27.05.2022

Raport finansowy za I kwartał 2022 roku

31.08.2022

Sprawozdanie zarządu z działalności za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku

31.08.2022

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

31.08.2022

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

14.02.2024

RB Nr 4/2024 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. na dzień 12 marca 2024 r.

27.01.2024

RB Nr 3/2024 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

15.01.2024

RB Nr 2/2024 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

12.01.2024

RB Nr 1/2024 Warunkowe przyznanie patentu przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych w projekcie leczenia cukrzycy typu 1

22.12.2023

RB Nr 23/2023 Zakończenie budowy zakładu do produkcji terapii komórkowych

27.09.2023

RB Nr 22/2023 Odwołanie osoby zarządzającej

26.06.2023

RB Nr 21/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PolTREG S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.

26.06.2023

RB Nr 20/2023 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. w dniu 26 czerwca 2023 r.

23.06.2023

RB Nr 19/2023 Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

15.06.2023

RB Nr 18/2023 Zakończenie budowy I etapu inwestycji w zakład do produkcji terapii komórkowych

13.06.2023

RB Nr 17/2023 Zawarcie z grupą IQVIA umowy w zakresie doradztwa w procesie komercjalizacji technologii PolTREG

09.06.2023

RB Nr 16/2023 Informacja nt. realizacji Programu Motywacyjnego

07.06.2023

RB Nr 15/2023 Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r.

05.06.2023

RB Nr 14/2023 Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony przez Akcjonariusza

05.06.2023

RB Nr 13/2023 Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu konsorcjum w ramach konkursu Horizon Europe

31.05.2023

RB Nr 12/2023 Wypowiedzenie umowy z NCBiR na dofinansowanie projektu badawczego

29.05.2023

RB Nr 11/2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. na dzień 26 czerwca 2023 r.

16.05.2023

RB Nr 10/2023 Zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów PolTREG S.A.

21.04.2023

RB Nr 9/2023 Zawarcie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości aneksu do umowy o dofinansowanie projektu badawczego.

16.03.2023

RB Nr 8/2023 Zmiana adresu siedziby PolTREG S.A. i adresu strony internetowej.

16.03.2023

RB Nr 7/2023 Zawarcie z Clinmark sp. z o.o. zlecenia na prace przygotowawcze do rozpoczęcia badania klinicznego w projekcie TregVacRMS

15.03.2023

RB Nr 6/2023 Uzupełnienie informacji nt. nowego Członka Zarządu PolTREG S.A.

13.03.2023

RB Nr 5/2023 Powołanie nowego Członka Zarządu PolTREG S.A.

13.02.2023

RB Nr 4/2023 Zawarcie z Clinmark sp. z o.o. zlecenia na przeprowadzenie badania klinicznego w projekcie PreTREG

31.01.2023

RB Nr 3/2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

16.01.2023

RB Nr 2/2023 Zawarcie umowy z Agencją Badań Medycznych na realizację i dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego PolTREG S.A.

05.01.2023

RB Nr 1/2023 Zawiadomienie od PTE Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów PolTREG S.A.

27.12.2022

RB Nr 19/2022 Zawarcie aneksu do umowy na dofinasowanie projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe dla rozwoju metody TREG w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych”.

09.12.2022

RB Nr 18/2022 Informacja nt. rekomendowania projektu konsorcjum do finansowania w ramach konkursu Horizon Europe.

21.11.2022

RB Nr 17/2022 Informacja nt. rekomendowania przez Agencję Badań Medycznych dofinansowania projektu badawczo-rozwojowego PolTREG S.A.

11.11.2022

RB Nr 16/2022 Zawarcie umowy dot. nabycia i instalacji infrastruktury laboratorium komercyjnego.

24.10.2022

RB Nr 15/2022 Zawarcie z Clinmark sp. z o.o. umowy ramowej na realizację badań klinicznych oraz zlecenia na przeprowadzenie badania klinicznego w stwardnieniu rozsianym.

10.08.2022

RB Nr 14/2022 Zawarcie umowy o wspólności praw do uzyskania patentu i o wspólności praw z patentu

07.07.2022

RB Nr 13/2022 Zawiadomienie od TFI Allianz Polska S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów PolTREG

24.06.2022

RB Nr 12/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PolTREG S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

24.06.2022

RB Nr 11/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PolTREG S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.

22.06.2022

RB nr 10/2022 Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję

15.06.2022

RB Nr 9/2022 Informacja nt. pierwszej udanej produkcji komórek CARTREGS

07.06.2022

RB Nr 8/2022 Pozytywna opinia Komitetu Pediatrycznego EMA dla planu badań klinicznych z udziałem populacji pediatrycznej

26.05.2022

RB nr 7/2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.

24.05.2022

RB Nr 6/2022 Rekomendacja projektu badawczego do ostatniego etapu ewaluacji w programie Horizon Europe

20.05.2022

RB Nr 5/2-22 Otrzymanie od Europejskiej Agencji Leków pozytywnej porady naukowej w procedurze badawczej preparatu limfocytów T-regulatorowych (Scientific Advice CMC)

16.05.2022

RB Nr 4/2022 Decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu na wynalazek

04.02.2022

RB Nr 3/2022 Zawarcie z NCBiR umowy o dofinansowanie projektu badawczego

13.01.2022

RB Nr 2/2022 Podsumowanie oferty publicznej akcji serii M – aktualizacja informacji

10.01.2022

RB Nr 1/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

16.11.2021

RB Nr 1/2021 Uzyskanie dostępu do ESPI

16.11.2021

RB Nr 2/2021 Dopuszczenie akcji PolTREG S.A. do obrotu na rynku regulowanym GPW

16.11.2021

RB Nr 3/2021 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PolTREG S.A.

16.11.2021

RB Nr 4/2021 Rejestracja w KDPW praw do akcji serii M spółki PolTREG S.A.

16.11.2021

RB Nr 5/2021 Zawarcie umowy z AZTherapies dotyczącej współpracy w zakresie zastosowania komórek CAR-Treg w leczeniu chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym

18.11.2021

RB Nr 6/2021 Podsumowanie oferty publicznej akcji serii M

19.11.2021

RB Nr 7/2021 Wprowadzenie do obrotu giełdowego papierów wartościowych spółki PolTREG S.A.

19.11.2021

RB Nr 8/2021 Zawiadomienia o stanie posiadania akcji PolTREG S.A.

23.11.2021

RB Nr 9/2021 Termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.

03.12.2021

RB nr 10/2021 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki otrzymana na podstawie art. 19 MAR

10.12.2021

RB nr 11/2021 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M

13.12.2021

RB_nr 12/2021 Zawiadomienia o stanie posiadania akcji PolTREG S.A.

14.12.2021

RB nr 13/2021 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej 5% progu w ogólnej liczbie głosów w PolTREG S.A.

15.12.2021

RB nr 14/2021 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu PolTREG S.A.

17.12.2021

RB nr 15/2021 Rejestracja papierów wartościowych PolTREG S.A. w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A.

17.12.2021

RB nr 16/2021 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii M spółki PolTREG S.A.

17.12.2021

RB nr 17/2021 Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii M spółki PolTREG S.A.

21.12.2021

RB nr 18/2021 Zawarcie umowy na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego dla rozwoju metody Treg

26.11.2021

Raport finansowy za III kwartał 2021 roku

01.06.2023

Wybrane dane finansowe PolTREG S.A. za lata 2018-2022


Walne zgromadzenia akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna tj. w budynku mieszczącym się pod adresem: ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, w sali konferencyjnej położonej na IV piętrze.

Dokumenty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

W dniu 22 września 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej, pracowników i współpracowników Spółki
 2. Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
 3. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki:

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

W dniu 15 lipca 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie zmiany statutu Spółki
 2. Uchwała nr 4 w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
 3. Uchwały nr 5-6 w sprawie powołania p.Jacka Gdańskiego i p.Artura Osuchowskiego na członków Rady Nadzorczej
 4. Uchwała nr 7 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

 Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki:

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

W dniu 21 maja 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020
 2. Uchwała nr 4 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020
 3. Uchwała nr 5 w sprawie pokrycia straty za rok 2020
 4. Uchwały nr 6 – 8 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020
 5. Uchwały nr 9 – 16 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020
 6. Uchwała nr 17 w sprawie zmiany § 8 ust. 1 pkt 1)-9) Statutu Spółki
 7. Uchwała nr 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym tych akcji oraz praw do tych akcji (PDA) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
 8. Uchwała nr 19 w sprawie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
 9. Uchwały nr 20 – 22 w sprawie zmiany Statutu Spółki
 10. Uchwała nr 23 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do dokonania zmian redakcyjnych i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 11. Uchwała nr 24 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
 12. Uchwała nr 25 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki
 13. Uchwała nr 26 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
 14. Uchwała nr 27 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie stosowania przez Poltreg Spółka Akcyjna Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

 • Pobierz zawiadomienie

W dniu 18 grudnia 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie dalszego istnienia Spółki
 2. Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B1, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki
 3. Uchwała nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B2, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki
 4. Uchwała nr 6 w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej
 5. Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki:

 • Pobierz Uchwałę nr 3
 • Pobierz Uchwałę nr 4
 • Pobierz Uchwałę nr 5
 • Pobierz Uchwałę nr 6
 • Pobierz Uchwałę nr 7

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

 • Pobierz zawiadomienie

W dniu 27 listopada 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki
 2. Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019
 3. Uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2019
 4. Uchwała nr 6 w sprawie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019
 5. Uchwała nr 7 w sprawie pokrycia straty za rok 2019
 6. Uchwały nr 8 – 15 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019
 7. Uchwały nr 16 – 18 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

 • Pobierz zawiadomienie

W dniu 12 listopada 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad, przy czym z projektowanego porządku obrad usunięto pkt 4c), a porządek obrad otrzymał następujące brzmienie:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu;
   • b) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki;
   • c) zmiany Statutu Spółki;
   • d) wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym.
  5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji imiennych serii I w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu, przy czym do projektowanej treści uchwały wniesiono zmianę ceny emisyjnej akcji z kwoty 33.- zł (trzydzieści trzy złote) na kwotę 40.- zł (czterdzieści złotych)
 3. Uchwała nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki
 4. Uchwała nr 5 w sprawie zmiany statutu Spółki
 5. Uchwała nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na działania Zarządu związane z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym

Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Spółki:

 • Pobierz Uchwały

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

 • Pobierz zawiadomienie

W dniu 30 września 2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 3 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki
 2. Uchwała nr 4 w sprawie przerwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na mocy wskazanej wyżej Uchwały nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przerwane do dnia 21 października 2020 roku, do godziny 12:00.

W dniu 21 października 2020 r. odbyła się II część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podczas Zgromadzenia zostały podjęte następujące Uchwały:

 1. Uchwała nr 1 w sprawie przerwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na mocy wskazanej wyżej Uchwały nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało przerwane do dnia 30 października 2020 roku, do godziny 10:00.

W dniu 30 października 2020 r. odbyła się III część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podczas Zgromadzenia, ze względu na brak zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, na co miała wpływ sytuacja związana z ogłoszonym stanem epidemiologicznym w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), stwierdzono brak możliwość podjęcia skutecznych uchwał objętych porządkiem obrad, zamknięto obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia:

 • Pobierz zawiadomienie

W dniu 24 czerwca 2020 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego została podjęta Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 215.276,20 zł do kwoty 299.853,40 zł poprzez emisję:

 1. 513 akcji imiennych zwykłych serii G;
 2. 259 akcji imiennych zwykłych serii H.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz w związku ze zmianami jakie wystąpiły w odniesieniu do akcjonariuszy Spółki dokonano stosownych zmian Statutu Spółki i Uchwałą nr 7 przyjęto tekst jednolity Statutu.

Wszystkie wyemitowane akcje serii G i H zostały objęte i opłacone. W dniu 29 lipca 2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany wpis odnoszący się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wysokości 299.853,40 zł.

Proces emisji i objęcia akcji serii G i H został ukończony.


Dokumenty korporacyjne

Kategoria

01

Statut Spółki

Wyświetl

02

Regulamin Rady Nadzorczej

Wyświetl

03

Regulamin Zarządu

Wyświetl

04

Regulamin Walnego Zgromadzenia w trybie zdalnym zatwierdzony uchwałą nr 1 RN w dniu 2020_11_10

Wyświetl

05

Regulamin Walnego Zgromadzenia zatwierdzony uchwałą nr 27 WZA 2020_05_21

Wyświetl

06

Uchwała nr 24 WZA z dnia 2021_05_21 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Wyświetl

07

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej – zatwierdzona Uchwałą nr 24 WZA z dnia 2021_05_21

Wyświetl

08

KRS PolTREG na dzień 28.06.2023 r.

Wyświetl

09

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Wyświetl

10

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Wezwanie pierwsze z dnia 30 września 2020 r.

Wyświetl

11

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Wezwanie drugie z dnia 20 października 2020 r.

Wyświetl

12

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Wezwanie trzecie z dnia 5 listopada 2020 r.

Wyświetl

13

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Wezwanie czwarte z dnia 20 listopada 2020 r.

Wyświetl

14

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji – Wezwanie piąte z dnia 10 grudnia 2020 r.

Wyświetl

Akcjonariat

Osoba fizyczna/prawna

PAAN CAPITAL

Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Marek-Trzonkowska Natalia

Trzonkowski Piotr

TFI Allianz

PTE Allianz

Myśliwiec Małgorzata

Pozostali

Osoba fizyczna/prawna Liczba posiadanych akcji Procent posiadanych akcji Procent posiadanych głosów
PAAN CAPITAL 993 602 21,31% 19,29%
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 884 789 18,97% 17,18%
Marek-Trzonkowska Natalia 244 499 5,24% 7,95%
Trzonkowski Piotr 244 499 5,24% 7,95%
TFI Allianz 366 128 7,85% 7,11%
PTE Allianz 356 000 7,63% 6,91%
Myśliwiec Małgorzata 165 000 3,54% 6,25%
Pozostali 1 408 931 30,22% 27,36%
Razem 4 663 448 100,00% 100,00%

Aktualnie zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 466.344,80 zł i dzieli się na 4.663.448 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. Pozostałe serie akcji nie są uprzywilejowane.

akcje imienne

seria A

486 750

czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt

akcje na okaziciela

seria A1

8 250

osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt

akcje na okaziciela

seria B

348 750

trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt

akcje na okaziciela

seria C

161 250

sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt

akcje na okaziciela

seria D

298 508

dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem

akcje na okaziciela

seria E

149 254

sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery

akcje na okaziciela

seria F

700 000

siedemset tysięcy

akcje na okaziciela

seria G

497 513

czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście

akcje na okaziciela

seria H

348 259

trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć

akcje na okaziciela

seria I

332 500

trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset

akcje zwykłe na okaziciela

seria M

1 332 414

jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście


Rekomendacje

Data publikacji Instytucja Rekomendacja Cena docelowa
10 grudnia, 2023 DM BOŚ Kupuj 74,50 zł
28 listopada, 2023 BM mBank Trzymaj 55,00 zł
16 listopada, 2023 Ipopema Securities Kupuj 81,40 zł

Program Motywacyjny

PolTREG S.A. posiada Program Motywacyjny, który dedykowany jest na rzecz osób z wyższego i średniego szczebla kierownictwa Spółki, w tym Członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki, wskazanych przez Radę Nadzorczą. Uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia w ramach Programu Motywacyjnego nabywane mogą być maksymalnie do 31 grudnia 2026 r.

Więcej informacji


Prezentacje

30 stycznia, 2024

Prezentacja PolTREG S.A. na konferencji DM BOŚ

23 listopada, 2023

Prezentacja PolTREG S.A. listopad 2023

20 września, 2023

Prezentacja na GPW Innovation Day

19 czerwca, 2023

Prezentacja PolTREG S.A. – Dzień Otwarty w Centrum Badawczo-Rozwojowym

21 kwietnia, 2023

Prezentacja PolTREG S.A. kwiecień 2023

16 stycznia, 2023

Prezentacja PolTREG S.A. styczeń 2023

6 grudnia, 2022

Prezentacja PolTREG S.A. grudzień 2022

29 listopada, 2022

Prezentacja PolTREG S.A. listopad 2022

14 września, 2022

Prezentacja PolTREG S.A. wrzesień 2022

9 maja, 2022

Prezentacja PolTREG S.A. maj 2022

7 grudnia, 2021

Prezentacja PolTREG S.A. grudzień 2021


Transakcje z podmiotami powiązanymi

Na tej stronie PolTREG S.A. zamieszcza informacje o istotnych transakcjach zgodnie z art. 90i Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na chwilę obecną brak transakcji spełniających kryteria określone w ww. ustawie.


Kalendarz publikacji raportów okresowych

Kategoria

18 kwietnia, 2024

Raport roczny za rok 2023

23 maja, 2024

Raport za I kwartał 2024 r.

12 września, 2024

Raport za I półrocze 2024 r.

21 listopada, 2024

Raport za III kwartał 2024 r.

19 marca, 2024

Raport roczny za rok 2023 – 18 kwietnia 2024 r. – okres zamknięty rozpoczyna się 19 marca 2024 r.

23 kwietnia, 2024

Raport za I kwartał 2024 r. – 23 maja 2024 r. – okres zamknięty rozpoczyna się 23 kwietnia 2024 r.

13 sierpnia, 2024

Raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 12 września 2024 r. – okres zamknięty rozpoczyna się 13 sierpnia 2024 r.

22 października, 2024

Raport za III kwartał 2024 r. – 21 listopada 2024 r. – okres zamknięty rozpoczyna się 22 października 2024 r.

Kontakt dla Inwestorów

Odpowiedzi na pytania inwestorów udzielane są w możliwie najszybszym terminie.

ir@poltreg.com