Oferta publiczna

Prospekt, suplementy, komunikaty aktualizujące

W dniu 13 października 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt Spółki sporządzony w związku z Ofertą Publiczną oraz Dopuszczeniem Akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Informacja o ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

Informacja o dokonaniu przydziału akcji serii M

Suplementy

Suplement nr 1 do Prospektu w związku z ustaleniem ceny maksymalnej Akcji Serii M na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych

Suplement nr 2 do Prospektu

Suplement nr 3 do Prospektu

Suplement nr 4 do Prospektu

Komunikaty aktualizujące

Komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu – Lista Punktów Obsługi Klienta Domów Maklerskich przyjmujących zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych

Komunikat aktualizujący nr 2 do Prospektu – zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych

Komunikat aktualizujący nr 3 do Prospektu – zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych

Informacje o Ofercie i Spółce

PolTREG S.A. jest innowacyjną firmą biotechnologiczną rozwijającą terapie z wykorzystaniem komórek T-regulatorowych (TREGS) na zaawansowanym etapie klinicznym, które celują w niezaspokojone potrzeby medyczne w obszarze autoimmunologii – m.in. leczenie cukrzycy typu 1 oraz stwardnienia rozsianego. Prace nad wykorzystaniem TREGS w leczeniu cukrzycy typu 1 rozpoczęły się już w 2006 r. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i były prowadzone m.in. przez założycieli i znaczących akcjonariuszy Spółki: prof. dr. hab. n. med. Piotra Trzonkowskiego, prof. dr. hab. n. med. Małgorzatę Myśliwiec oraz prof. dr. hab. n. med. Natalię Marek-Trzonkowską. Prowadzone w kolejnych latach badania wykazały skuteczność opracowanych rozwiązań, co doprowadziło do powstania spółki PolTREG w 2015 roku jako spin-off z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

PolTREG realizuje obecnie na zaawansowanym etapie badań 2 główne grupy projektów badawczo-rozwojowych (terapii cukrzycy typu 1 u dzieci oraz stwardnienia rozsianego) stanowiące platformę do opracowania skutecznych i innowacyjnych terapii na różne choroby autoimmunologiczne oraz projekt rozwoju platformy Treg 2.0.

Spółka zakończyła w 2015 roku I fazę badań klinicznych w cukrzycy typu 1 u dzieci, a w 2020 roku zakończyło się badanie fazy I/II. Obecnie po procedurze Scientific Advice z Europejską Agencją Leków (EMA) w przygotowaniu jest badanie fazy II/III w leczeniu pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. Drugim badaniem w cukrzycy typu 1 będzie badanie I/II polegające na identyfikacji i leczeniu pacjentów w okresie przedobjawowym.      Spółka zakończyła także z bardzo obiecującymi wynikami fazę I badania klinicznego w rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego.

Szczegółowe informacje dotyczące Oferty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, zostały przedstawione w Prospekcie.

W ramach Oferty Spółka oferuje w drodze subskrypcji otwartej:

  • nie więcej niż 1.332.414 Akcji Serii M (Nowe Akcje)
  • nie więcej niż 335.407 istniejących akcji Spółki (Akcje Sprzedawane).

Akcje Oferowane (Nowe Akcje i Akcje Sprzedawane) są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są:

  • Inwestorzy Indywidualni
  • Inwestorzy Instytucjonalni.

Inwestorzy Indywidualni będą uprawnieni do nabycia lub objęcia około 10-20% łącznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie. Inwestorom Indywidualnym będą przydzielane wyłącznie Nowe Akcje. Inwestorom Instytucjonalnym mogą być przydzielane Nowe Akcje lub Akcje Sprzedawane.

Zapisy na akcje PolTREG S.A. w transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w dniach 19 – 25 października, natomiast w transzy Inwestorów Instytucjonalnych zapisy na akcje przyjmowane będą w dniach 27 – 29 października 2021 r.

O ile Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane i wszystkie Nowe Akcje zostaną przydzielone, to po przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 35,76% kapitału zakładowego Spółki i będą uprawniać do 32,38% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Serii M (Nowe Akcje) wyniosą do 120 mln zł. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Nowych Akcji, przydzielonych inwestorom w Ofercie oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych i ostatecznych kosztów emisji.

Globalnym Koordynatorem i Współprowadzący Księgę Popytu w Ofercie Akcji Oferowanych jest IPOPEMA Securities S.A., Współprowadzący Księgę Popytu jest DM BOŚ S.A.

Cele emisyjne

Celem przeprowadzenia oferty Akcji Serii M (Nowe Akcje) jest pozyskanie środków finansowych w wysokości ok. 120 mln zł niezbędnych do realizacji kluczowych celów strategicznych PolTREG w perspektywie najbliższych pięciu lat. Cele te obejmują m.in. prace badawczo-rozwojowe związane z kolejnymi etapami badań nad terapią leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci oraz terapią stwardnienia rozsianego, nad którymi pracuje Spółka.

Cele emisji według priorytetu wykorzystania przedstawiają się następująco:

Cel#1
Ukończenie inwestycji budowy laboratorium badawczo-rozwojowego Spółki

5 mln zł

Cel#2
Finansowanie kosztów operacyjnych i kapitału obrotowego

6 mln zł

Cel#3
Finansowanie fazy II/III badań klinicznych terapii cukrzycy typu 1 u dzieci

60 mln zł

Cel#4
Finansowanie fazy I/II badań klinicznych terapii cukrzycy typu 1 u dzieci występującej w okresie przedobjawowym

25 mln zł

Cel#5
Finansowanie fazy I/IIa badań klinicznych terapii stwardnienia rozsianego w postaci pierwotnie postępującej

7 mln zł

Cel#6
Finansowanie fazy I/IIa badań klinicznych terapii stwardnienia rozsianego w postaci rzutowo remisyjnej

12 mln zł

Cel#7
Rozwój platformy Treg 2.0

5 mln zł

Harmonogram oferty

19 – 25 października 2021 r.

przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych

18 października 2021 r.

publikacja Suplementu do Prospektu z Ceną Maksymalną

19 – 26 października 2021 r.

procesu budowania Księgi Popytu dla Inwestorów Instytucjonalnych

26 października 2021 r.

ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

26 października 2021 r.

publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

27 – 29 października 2021 r.

przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych

29 października 2021 r.

ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firm Inwestycyjnych

8 listopada 2021 r.

przydział Akcji Oferowanych

Około 23 listopada 2021 r.

zakładany pierwszy dzień notowania na GPW Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Sprzedawanych oraz PDA, na GPW (dzień ten jest zależny od decyzji Zarządu GPW oraz KDPW)

Zapisy na akcje w transzy Inwestorów Indywidualnych

Inwestor Indywidualny zainteresowany zapisem na akcje spółki PolTREG S.A.  musi posiadać rachunek inwestycyjny w jednym z domów maklerskich wymienionych poniżej (Konsorcjum Detaliczne przyjmujące zapisy na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych). Inwestor zamierzający nabyć Akcje Oferowane, nieposiadający rachunku papierów wartościowych, powinien otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu. Przed złożeniem zapisu, środki powinny zostać wpłacone na rachunek inwestycyjny.

Zapisy i deklaracje nabycia Akcji Oferowanych mogą być składane za pośrednictwem Internetu i telefonu, zgodnie z wymogami podmiotu przyjmującego zapisy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia zapisu oraz świadczenia usług można znaleźć na stronach internetowych domów maklerskich.

Inwestorzy Indywidualni mogą złożyć zapis na maksymalnie 10.000 Akcji Oferowanych.

Zapis opiewający na większą liczbę Akcji Oferowanych niż 10.000 będzie traktowany jak zapis na 10.000 Akcji Oferowanych.

Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, pod warunkiem jednak, że w jednym domu maklerskim przyjmującym zapisy dany Inwestor Indywidualny złoży tylko jeden zapis.

Inwestorzy Indywidualni zapisują się na akcje PolTREG S.A po Cenie Maksymalnej.

Lista Domów Maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych:

  • IPOPEMA Securities S.A.
  • mBank S.A.
  • Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Akcjonariat

Niniejszy materiał oraz informacje w nim zamieszczone mają charakter wyłącznie promocyjny (reklama).
Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającym informacje o PolTREG S.A. z siedzibą
w Gdańsku („Spółka”), papierach wartościowych Spółki oraz ofercie publicznej będzie prospekt sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Prospekt”) wraz z suplementami oraz komunikatami aktualizującymi.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”), opublikowany i dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.poltreg.tech oraz IPOPEMA Securities S.A.: www.ipopemasecurities.pl.

Zatwierdzenia Prospektu przez KNF nie należy rozumieć jako poparcia dla oferowanych akcji Spółki. Potencjalni Inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w akcje Spółki.

Informacje zawarte w materiale są aktualne na dzień ich publikacji i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału.

Niniejszy materiał i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów.

Niniejszy materiał nie jest informacją o papierach wartościowych lub warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych, jak również nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta nabycia lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Materiały informacyjne dla Inwestorów

Informacje prasowe

POLTREG S.A. ROZPOCZYNA PIERWSZĄ OFERTĘ PUBLICZNĄ AKCJI (PDF)

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące Oferty Publicznej Akcji PolTREG S.A. prosimy kierować do:

Michał Wierzchowski, cc group

tel.: +48 531 613 067
e-mail: michal.wierzchowski@ccgroup.pl
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast