KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROCESU REKRUTACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO, POLTREG S.A. z siedzibą w Gdańsku (zwany dalej „POLTREG”) informuje o zasadach związanych z przetwarzaniem przez POLTREG danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLTREG S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000637215, NIP 9571079577, REGON 361945318, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 333.103,40  złotych pokryty w całości. W sprawach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, a także w sprawach dotyczących przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: office@poltreg.tech lub pisemnie przesyłając pismo na adres: POLTREG S.A., ul. Wały Piastowskie 1 lok. 1508, 80-855 Gdańsk.
 2. Pani/Pana dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, nazwa firmy, Nr NIP, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Inne dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie. Pani/Pana dane osobowe wymienione wyżej będą również przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). POLTREG będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:
  a) podwykonawcom usług – w zakresie związanym z prowadzeniem procesu rekrutacji;
  b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – tylko w sytuacji otrzymania żądania w oparciu o stosowną podstawę prawną;
  Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz podwykonawcy usług (firmy informatyczne, księgowo-płacowe) Administratora, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji będą przetwarzane w tym celu do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres wskazany w treści zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykazania wykonania obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) będą przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, nazwa firmy, Nr NIP, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych jest dobrowolne;
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;
 9. Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast