Akcjonariat

Aktualnie zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 466.344,80 zł i dzieli się na 4.663.448 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

 1. 486 750 (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A;
 2. 8 250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A1;
 3. 348 750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;
 4. 161 250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;
 5. 298 508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela serii D;
 6. 149 254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E;
 7. 700 000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F;
 8. 497 513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii G;
 9. 348 259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H;
 10. 332 500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I;
 11. 1 332 414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy. Pozostałe serie akcji nie są uprzywilejowane.

Struktura akcjonariatu (% głosów)

PAAN CAPITAL 19,29%
Venture FIZ 17,18%
Natalia Marek-Trzonkowska 7,95%
Piotr Trzonkowski 7,95%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI Allianz Polska 7,11%
Fundusze emerytalne zarządzane przez PTE Allianz Polska 6.91%
Małgorzata Myśliwiec 6,25%
Pozostali 27,36%

WEZWANIA AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI:

Wezwanie pierwsze z dnia 30 września 2020 r.

Wezwanie drugie z dnia 20 października 2020 r.

Wezwanie trzecie z dnia 5 listopada 2020 r.

Wezwanie czwarte z dnia 20 listopada 2020 r.

Wezwanie piąte z dnia 10 grudnia 2020 r.

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast